^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy przedszkola nr 10 w Piasecznie

Regulamin przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Statut

przedszkola

Misja przedszkola

Naszą misją jest profesjonalne wychowanie i opieka nad dziećmi, przygotowanie do nauki szkolnej oraz kształtowanie ich osobowości  i  wrażliwości na piękno sztuki i otaczającego świata.

Wizja przedszkola

Nowoczesne, przyjazne dla dzieci i ich rodziców oraz bezpieczne przedszkole, w którym wykwalifikowana kadra pedagogiczna kształtuje umysły, osobowość,  i wrażliwość wychowanków poprzez zabawę, stymulację poznawczą, rozbudzanie motywacji oraz indywidualne rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dzieci. Aktywnymi partnerami przedszkola w optymalnej realizacji tych działań są rodzice oraz instytucje ze środowiska lokalnego.

Wizja przejawia się w działaniach obejmujących następujące obszary: opieka, wychowanie, edukacja, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym, organizacja i zarządzanie przedszkolem.

Opieka, wychowanie, edukacja

Rozwój poznawczych i społecznych kompetencji dziecka umożliwiający podjęcie nauki szkolnej – oferta zajęć zapewnia realizację podstawy programowej

 

Zapewnienie pomocy dzieciom w wyrównywaniu szans edukacyjnych – kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka odpowiednio do jego potrzeb

 

Działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka oraz tożsamości budowanej na tradycjach rodzinnych  i wartościach kulturowych regionu i narodu – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła, poznają czym jest piękno, prawda, przyjaźń, szacunek, współdziałanie,  tolerancja, ojczyzna, przyroda, zdrowie

 

Rozwijanie umiejętności współdziałania, zabawy i działania zespołowego oraz zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów

 

Kształtowanie myślenia i zachowań proekologicznych – dzieci obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw, uczą się troski o środowisko przyrodnicze

 

Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej – poprzez przyswajanie, odkrywanie i aktywne poszukiwanie dzieci dowiadują się, jak troszczyć się o zdrowie i w racjonalny sposób zaspokajać potrzeby

 

Rozwijanie wrażliwości na sztukę i wspieranie rozwoju uzdolnień twórczych dziecka

 

Współpraca z rodzicami i wspomaganie w wychowaniu dziecka

Kadra pedagogiczna przedszkola

Wspiera rozwój psychofizyczny, społeczny i emocjonalny każdego dziecka, umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz talentów dzieci

Aktywnie realizuje cele i zadania przedszkola wykorzystując zarówno tradycyjne jak i nowatorskie metody wychowania, jak np. zabawy  badawcze i doświadczenia, metody twórczego myślenia, projektu, metody aktywizujące oparte na nauczaniu polisensorycznym, dostosowując je do potrzeb dzieci

Wzbogaca warsztat wychowawczy poprzez rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, monitorowanie efektów własnej pracy oraz wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Jest innowacyjna, zaangażowana w pracę przedszkola, dyspozycyjna, otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Sylwetka absolwenta

Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej

Jest ciekawy świata, samodzielny i aktywny

Zna i respektuje normy społeczne, potrafi współdziałać w zespole

Wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego, ma bogatą wiedzę o tym środowisku i jego ochronie

Interesuje się nauką i techniką

Lubi działania twórcze, jest wrażliwy na piękno i sztukę

Wie, czym jest zdrowy styl życia, dba o sprawność fizyczną

Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczne obserwacje. Rozpoznają możliwości i potrzeby rozwojowe  dzieci i dostosowują indywidualnie oddziaływania wychowawcze. W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Po przeprowadzeniu diagnozy gotowości szkolnej dziecka, w zależności od uzyskanych wyników, prowadzone są zajęcia wspomagające i korygujące rozwój. W ofercie przedszkola są także zajęcia wspomagające rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji  koncepcji swojej pracy. Nauczyciele służą rodzicom wsparciem w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole-dom i doskonali formy tej współpracy.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, a także odpowiada na jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych  i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

Organizacja i zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczna posiadająca wysokie kwalifikacje  w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kwalifikacje specjalistyczne: w zakresie terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, pedagogiki specjalnej, psychologii. W celu kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne w miarę potrzeb. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współpracy. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie i środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, analizuje i modyfikuje koncepcje w miarę potrzeb. Corocznie dokonywana jest analiza jakości pracy przedszkola oraz budowane i realizowane plany pracy na kolejny rok, z uwzględnieniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

 

Podziękowania

   
   
   
   
Copyright © 2013. Nadarzyńska Przedszkole 10 Rights Reserved.